China 2007 trip - Xiamen, western Fujian (Toulou Hakka communal houses), Guangzhou, Yichang, Hong Kong
15china0250.jpg (24180 bytes) 18china0012.jpg (18816 bytes)
17china0020.jpg (53097 bytes) 17china0011.jpg (57049 bytes)

Below: western Fujian, Toulou communal Hakka house area20china0005.jpg (58097 bytes)


20china0036.jpg (49429 bytes)
20china0129.jpg (47235 bytes) 20china0013.jpg (45118 bytes)
20china0143.jpg (54495 bytes) 20china0159.jpg (61537 bytes)
20china0161.jpg (47885 bytes) 20china0172.jpg (47177 bytes)

20china0174.jpg (51573 bytes)

20china0197.jpg (55232 bytes)
20china0195.jpg (56155 bytes) 20china0177.jpg (50135 bytes)
20china0201.jpg (60137 bytes) 20china0208.jpg (54891 bytes)

20china0202.jpg (63715 bytes)

Above: Fujian Toulou Hakka communal houses ; below: Guangzhou (Canton)

20china0051.jpg (58495 bytes) 20china0050.jpg (36640 bytes)

Above: Guangzhou / Canton; below: Yichang

21china0003.jpg (47456 bytes)
21china0005.jpg (17496 bytes) 21china0021.jpg (41158 bytes)
21china0042.jpg (42764 bytes)

Above: Yichang ; below: Hong Kong

22china0046.jpg (56267 bytes)

22china0055.jpg (44567 bytes)
22china0056.jpg (41547 bytes) 22china0051.jpg (38739 bytes)

<<<PREVIOUS

  NEXT>>>